Cena služeb

Individuální přístup, kvalitní a dostupné právní služby pro Vás i Vaši firmu

Ceny advokátních služeb jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Dle této vyhlášky lze odměnu stanovit jako smluvní či mimosmluvní.

Mimosmluvní odměna je určena dle advokátního tarifu, kdy se vychází z tzv. tarifní hodnoty, za kterou se považuje např. výše peněžitého plnění nebo hodnota věci. Počet úkonů pak závistí na složitosti případu.

Hlavními kritérii při stanovení výše smluvní odměny je náročnost poskytovaných právních služeb, jejich rozsah, časová náročnost, zda je třeba vykonávat službu v sídle kanceláře, či externě a rovněž i zda se jedná o jednorázové poskytnutí služby, či trvalou spolupráci.

Smluvní odměnu lze sjednat jedním z níže uvedených způsobů.

Odměna za úkon právní služby

Celková výše smluvní odměny za poskytnuté právní služby je závislá na počtu úkonů právní služby, které budou ve věci provedeny. Úkon právní služby představuje např. právní rozbor, podání na soud, účast na jednání, předžalobní výzva.


Časová odměna

Odměna za skutečně strávený čas při výkonu právní služby. Hrazena za 1 hodinu poskytování právních služeb.

Fixní odměna

Odměna je sjednána fixní částkou, bez ohledu na časovou náročnost poskytování právních služeb. Výše této odměny se odvíjí od rozsahu a náročnosti služby. Bývá například sjednána při vyhotovení smluv.

Podílová odměna

Podílová odměna představuje podíl na výsledku věci (např. procentem z přiznaného nároku). Nejčastěji bývá sjednána v případech vymáhání náhrady škody. Nejčastěji je stanovena v rozmezí 10 až 20 % z přiznané částky.

Paušální odměna

Sjednání paušální platby za poskytované právní služby je vhodné pro dlouhodobou spolupráci s klienty, kteří vyžadují pravidelný právní servis. Výše paušální odměny je stanovena individuálně, zejména dle objemu právních služeb.