Mgr. Tomáš Flaksa, advokátní kancelář

Individuální přístup, kvalitní a dostupné právní služby pro Vás i Vaši firmu

Advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Flaksa, advokát

Má advokátní kancelář se zabývá generální praxí, poskytuji tak právní služby ve všech oblastech práva, níže můžete nalézt oblasti, které řeším nejčastěji. Hlavním cílem mé práce je spokojený klient, který za férovou cenu obdrží kvalitní a komplexní právní servis. 

Potřebujete-li konzultovat právní problém, kontaktujte mne a společně nalezneme způsob, jak Vám pomoci.


PRÁVNÍ SLUŽBY


Občanské právo


- Smluvní právo (vyhotovení, revize a analýza smluv

Sepis žalob a podání na soud

- Zastupování v soudních sporech 

- Vymáhání pohledávek a jejich správa

Nájemní právo (ukončení nájemního vztahu, spory o vyklizení, spory z nájemního vztahu)

Dědické právo (řešení sporů o dědictví, zastupování v dědickém řízení)

- Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

- Spotřebitelské spory (reklamace, odstoupení od smlouvy)

- Sousedské spory               Rodinné právo


- Zastupování v řízeních o úpravě poměrů (péče a výživy) nezletilých dětí.

- Zastupování v řízeních o výživném zletilého dítěte

Právní poradenství při vypořádání SJM (příprava dokumentů v rozvodovém řízení)

- Zastupování v řízeních o výživném zletilého dítěte

Právní poradenství ve věcech určení otcovství, osvojení, poručenství a opatrovnictví

Vymáhání dluhů na výživném


Trestní právo

  

Obhajoba v přípravném řízení a v řízení před soudy

Zastupování poškozených, uplatňování nároků  poškozených na náhradu škody v rámci trestního řízení 

Sepis a podání řádných i mimořádných opravných prostředků (odvolání, dovolání, odpor, stížnost)¨

Sepis žádosti o prominutí zbytku trestu, žádosti o podmíněné propuštění

- Obchodní závazkové vztahy 

- Příprava a realizace valných hromad, rejstříkových zápisů

- Insolvenční právo 

- Převody obchodních závodů

- Příprava, kontrola, úprava obchodních smluv a všeobecných obchodních podmínek

Směnky, šeky 

Nemovitosti, bytové právo

Převod nemovitosti (bytové jednotky, pozemku, spoluvlastnického podílu, družstevního podílu) - Kupní smlouvy, Darovací smlouvy, Smlouvy o smlouvě budoucí.

Rezervační smlouvy

- Advokátní úschova finančních prostředků (kupní ceny) 

- Vymezení jednotek v budově (prohlášení vlastníka, smlouva o výstavbě)

- Společenství vlastníků jednotek (založení SVJ, příprava stanov SVJ, vymáhání pohledávek) 


Pracovní právo


Příprava smluv v pracovněprávních vztazích (pracovní smlouvy, DPČ, DPP) 

Pracovněprávní spory (zastupování zaměstnavatelů a zaměstnanců)

Příprava dokumentů (dohody o hmotné odpovědnosti, konkurenční doložky, ukončení pracovního poměru, vnitřní předpisy)

                    
Správní právo


- Zastupování ve správním řízení (před katastrálními úřady, stavebními úřady, finančními úřady a živnostenskými úřady) a v řízení před správními soudy 

- Sepis návrhů na zahájení řízení, vyjádření ve věci, opravných prostředků 

Zastupování v přestupkovém řízení


Mgr. Tomáš Flaksa, advokátní kancelář

Nádražní nám. 299/8, Mariánské Lázně

+420 737 903 104

flaksa@aktf.cz